DE VEERKRACHTPUZZEL

Het concept van de “Veerkrachtpuzzel”  baseert zich op wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van veerkracht.  We gebruiken hierbij het idee van een puzzel en de metafoor van de bloem om simpel, duidelijk en kindvriendelijk te werken rondom het thema veerkracht. Het raamwerk van “Veerkrachtpuzzel”  kan worden gebruikt tijdens individuele- als groepssessies. Ook kan het worden gebruikt in ambulante als residentiële werkcontexten. Het doel van de “Veerkachtpuzzel” is kinderen, jongeren en  gezinnen groeiend inzicht te verschaffen in hun eigen veerkrachtproces. De veerkrachtpuzzelstukjes representeren de nodige veerkrachthulpbronnen om uiteindelijk veerkrachtiger met moeilijke situaties om te gaan. Die puzzelstukjes kunnen zich in het kind bevinden als in zijn omgeving. Vaak treden de diverse puzzelstukjes met elkaar in interactie, net zoals een echte puzzel. Welk puzzelstukje in welke situatie nodig hebt kan verschillen.

Het samen maken van je eigen veerkrachtpuzzel staat in onze werkwijze centraal. Je gaat dus samen met het kind en zijn gezin speuren naar de nodige veerkrachtbronnen. In ons raamwerk van De “Veerkrachtpuzzel” komen reeds diverse uit onderzoek aangetoonde potentiële veerkrachtbronnen aan bod. In het boek “veerkracht bij kindertrauma” auteur: Naomi Vandamme, leert u meer over hoe u het idee van de “Veerkrachtpuzzel” kan hanteren in het werken rondom veerkracht in uw hulpverleningssetting.

Een dynamisch en complex proces

Het idee van de “Veerkrachtpuzzel”  baseert zich op een interactionele benadering waarbij de relatie tussen kindgerelateerde en omgevingsgerelateerde veerkrachtbronnen centraal staan.  In het ontwikkelen van programma’s en producten trachten we dan ook steeds deze interactie tussen het kind en zijn omgeving mee centraal te stellen.

Het belang van veerkrachtbronnen

De “Veerkrachtpuzzel” omschrijft, maar beperkt zich niet tot, 8 kindgerelateerde veerkrachtbronnen en 7 omgevingsgerlateerde veerkrachtbronnen die uit (internationaal) onderzoek meermaals blijken gerelateerd te zijn aan veerkracht. Deze verschillende veerkrachtbronnen opgenomen in de “Veerkrachtpuzzel”  kunnen als basis dienen vanwaaruit de hulpverlener verder op zoek gaat naar de voor het kind en zijn gezin belangrijke veerkrachtbronnen. Kortom het raamwerk biedt een bredere kapstop om het thema veerkracht op een simpele- en speelse manier bespreek te maken en om middels de Veerkrachtmaterialendoos concreet aan de slag te gaan rondom het versterken of installeren veerkrachtbronnen.

Aan de slag met de veerkrachtpuzzel

Het concept van de “veerkrachtpuzzel” is simpel, praktisch en gemakkelijk implementeerbaar in de praktijk. Het raamwerk  biedt ruimte voor culturele verschillen en kan worden aangepast aan verschillende leeftijden.

doelgroep

De “Veerkrachtpuzzel”  kan specifiek worden gehanteerd bij kinderen, jongeren en hun zorgfiguren bij wie er sprake is van trauma, moeilijke gebeurtenissen of extreem stressvolle situaties. Anderzijds kan het werkkader vanuit een preventie oogpunt worden ingezet bij een brede doelgroep van kinderen en jongeren. In dit laatste geval spreken we van het bevorderen van mentale gezondheid.

Specifieke doelgroepen die baat kunnen hebben bij de “Veerkrachtpuzzel” zijn o.a.  kinderen met traumagerelateerde klachten,  kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, vluchtelingenkinderen, weeskinderen,  adoptiekinderen, pleegkinderen,  kinderen die verblijven op een leefgroep, kinderen die verblijven in kinderhuizen, kinderdorpen of alternatieve opvangsettings, kinderen in kwetsbare situaties en kinderen at risk. Een nauwe samenwerking met ouders en andere belangrijke steunfiguren staat steeds voorop.

Boek: Veerkracht bij kindertrauma

De “Veerkrachtpuzzel”  wordt nader beschreven in het boek “veerkracht bij kindertrauma (auteur: Naomi Vandamme/uitgever Lannoo Campus). Hiernaast is er een Veerkracht materialendoos (uitgever Lannoo Campus). In het boek “Veerkracht bij kindertrauma”  wordt uitgelegd hoe het idee van de “Veerkrachtpuzzel” is opgebouwd, de wetenschappelijke achtergrond en hoe je in de praktijk aan de slag kan middels concrete handvaten in het werken met rondom veerkracht. Hiernaast zal er een online training ter beschikking worden gesteld en kan er ook een in compagny training aangevraagd worden.

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum