DE VEERKRACHTPUZZEL

Het concept van de “Veerkrachtpuzzel”  baseert zich op wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van veerkracht. Het idee van een puzzel en de metafoor van de bloem wordt gehanteerd om simpel, duidelijk en kindvriendelijk te werken rondom het thema veerkracht. Het concept van de “Veerkrachtpuzzel”  kan worden ingezet vanuit een individuele setting en groepssetting evenals vanuit een ambulante en residentiele setting. Het doel van de “Veerkachtpuzzel” is kinderen, jongeren en  gezinnen groeiend inzicht te verschaffen ten aanzien van hun eigen veerkrachtproces. Het samen maken van hun eigen veerkrachtpuzzel staat hierbij centraal. Hiernaast richt het concept van de “Veerkrachtpuzzel” zich op het versterken en in beeld brengen van reeds aanwezige hulpbronnen en het aanleren van nieuwe hulpbronnen die voor de desbetreffende persoon betekenisvol kan zijn in het activeren van veerkracht. De “Veerkrachtpuzzel” benoemt enkele van de reeds in onderzoek aangetoonde potentiële veerkrachtbronnen als basis vanwaaruit de hulpverlener verder met het kind, de jongere en het gezin kan gaan speuren naar de benodigde veerkrachtpuzzelstukjes om tot ieders unieke veerkrachtpuzzel te komen. In het boek “veerkracht bij kindertrauma” auteur: Naomi Vandamme, leert u meer over hoe u het idee van de “Veerkrachtpuzzel” kan hanteren in het werken rondom veerkracht.

Een dynamisch en complex proces

Het idee van de “Veerkrachtpuzzel”  baseert zich op een interactionele benadering waarbij de relatie tussen kindgerelateerde en omgevingsgerelateerde veerkrachtbronnen centraal staat. De onderlinge relatie tussen instanties uit verschillende ecologische lagen maken ook steeds onderdeel uit van het zoeken, installeren of uitbreiden van veerkrachtbronnen die kunnen bijdragen aan het cultiveren van veerkracht. In het ontwikkelen van programma’s en producten trachten we dan ook steeds deze interactie tussen kind en zijn omgeving mee centraal te stellen.

Het belang van veerkrachtbronnen

De “Veerkrachtpuzzel” omschrijft, maar beperkt zich niet tot, 8 kindgerelateerde veerkrachtbronnen en 7 omgevingsgerlateerde veerkrachtbronnen die uit (internationaal) onderzoek meermaals blijken gerelateerd aan veerkracht. Deze verschillende veerkrachtbronnen opgenomen in de “Veerkrachtpuzzel”  kunnen als basis dienen vanwaaruit de hulpverlener verder op zoek gaat naar de voor het kind en zijn gezin belangrijke veerkrachtbronnen in de omgang met moeilijke gebeurtenissen.  Met behulp van de “Veerkrachtpuzzel” kan de hulpverlener concreet aan de slag in het werken rondom veerkracht. Het biedt een bredere kapstop om het thema veerkracht op een simpele- en speelse manier bespreek te maken en om middels de Veerkracht materialendoos concreet te werken rondom het versterken of installeren van reeds aanwezige of nieuwe veerkrachtbronnen.

Aan de slag met de veerkrachtpuzzel

Het concept van de “veerkrachtpuzzel” is simpel, praktisch en gemakkelijk implementeerbaar in de praktijk. Het raamwerk  biedt ruimte voor culturele verschillen en kan worden aangepast aan verschillende leeftijden.

doelgroep

De “Veerkrachtpuzzel”  kan specifiek worden gehanteerd bij kinderen, jongeren en hun zorgfiguren bij wie er sprake is van trauma, moeilijke gebeurtenissen of extreem stressvolle situaties. Anderzijds kan het werkkader vanuit een preventie oogpunt worden ingezet bij een brede doelgroep van kinderen en jongeren. In dit laatste geval spreken we van het bevorderen van mentale gezondheid.

Specifieke doelgroepen die baat kunnen hebben bij de “Veerkrachtpuzzel” zijn o.a.  kinderen met traumagerelateerde klachten,  kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, vluchtelingenkinderen, weeskinderen,  adoptiekinderen, pleegkinderen,  kinderen die verblijven op een leefgroep, kinderen die verblijven in kinderhuizen, kinderdorpen of alternatieve opvangsettings, kinderen in kwetsbare situaties en kinderen at risk. Een nauwe samenwerking met ouders en andere belangrijke steunfiguren staat steeds voorop.

Boek: Veerkracht bij kindertrauma

De “Veerkrachtpuzzel”  wordt nader beschreven in het boek “veerkracht bij kindertrauma (auteur: Naomi Vandamme/uitgever Lannoo Campus). Hiernaast is er een Veerkracht materialendoos (uitgever Lannoo Campus). In het boek “Veerkracht bij kindertrauma”  wordt uitgelegd hoe het idee van de “Veerkrachtpuzzel” is opgebouwd, de wetenschappelijke achtergrond en hoe je in de praktijk aan de slag kan middels concrete handvaten in het werken met rondom veerkracht. Hiernaast zal er een online training ter beschikking worden gesteld en kan er ook een in compagny training aangevraagd worden.

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum