Raamwerk

Het raamwerk van de “veerkrachtpuzzel” werd ontwikkeld door Naomi Vandamme. Het werkkader kent zijn oorsprong in de bioecologische benadering van Urie Bronfrenbrenner en de ecologische veerkrachtgeorienteerde benadering van Michael Ungar. Naomi wilde op een speelse- en simpele manier het thema veerkracht meer op de voorgrond zetten. De interesse in het thema veerkracht ontstond tijdens haar werkzaamheden in ontwikkelingslanden met kinderen die te maken kregen met complex en vroegkinderlijk trauma.

In het tot stand komen van veerkracht spelen de subjectieve ervaring, culturele context en visie van de client mee als doorslaggevende factor in het cultiveren van die veerkracht. Bijvoorbeeld een jongeren, waarbij er sprake is van huiselijk geweld (de moeilijke gebeurtenis) kan baat hebben met een school (organisatie op microniveau) die aandacht heeft voor emotionele ondersteuning en groepscohesie (contextgerelateerde veerkrachtbron). In een andere situatie kan een jongeren met ADHD, in de omgang met groepsdruk (contextuele risicofactoren), net kracht halen uit schoolse prestaties (kindgerelateerde veerkrachtbronnen). Belangrijk is dat we altijd starten vanuit het perspectief van het kind, jongeren of het gezin en samen op zoek gaan naar puzzels van veerkracht, de zogenaamde wederzijds beïnvloedende processen tussen het individu en zijn context. Het werkkader omvat maar beperkt zich niet tot enkele kind- en contextgerelateerde veerkrachtbronnen die uit onderzoek blijken bij te kunnen dragen aan veerkracht. Echter, welke componenten in de omgang met bepaalde risicofactoren of traumatische gebeurtenissen, veerkracht binnen een bepaald individu te cultiveren is afhankelijk van verscheidende factoren gelinkt aan de persoon en zijn context. Veerkracht is dus maatwerk.

De “veerkrachtpuzzel” biedt slechts enkele van deze potentieel veerkrachtgerelateerde hulpbronnen, echter vormt een mooie basis vanwaaruit deze bronnen verder ontdekt, gecultiveerd en versterkt worden. Om deze redenen is het raamwerk steeds open voor aanvullingen.

Momenteel wordt er reeds op verschillende plaatsen gewerkt met de “veerkrachtpuzzel”. Zo werd het o.a. ingezet bij groepsprogramma gericht op emotieregulatie en veerkracht voor kinderen die verblijven in een vluchthuis, een individueel aanbod voor ouders en kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en seksueel misbruik, een groepsprogramma voor kwetsbare kinderen en weeskinderen in Haïti e.a.. Hiernaast wordt het concept van de “veerkrachtpuzzel” gebruikt bij  diverse individuele- en gezinsgerichte begeleidingen. Het raamwerk wordt momenteel verder nationaal en internationaal uitgebreid.

Wilt u weten hoe u middels het concept van de “veerkrachtpuzzel” kan werken rondom veerkracht? Neem dan zeker een kijkje bij onze trainingen of online trainingsprogramma’s.

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum